Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň agza-döwletleriniň ýaş liderleriniň "Sanly hyzmatdaşlygy" Halkara konwenti »
"GDA ykdysady ösüş Işewürlik Merkezi" assosiasiýasy, prezident grantlary Gaznasynyň we GDA Ýerine ýetiriji komitetiniň goldaw bermeginde GDA sanly ösüli boýunça Komiteti 2021-nji ýylyň 15-nji iýunyndan 10-njy oktýabry aralygynda GDA agza-döwletleriniň ýaş liderleriniň "Sanly hyzmatdaşlygy" Halkara konwentini geçirýärler
http://digitalformat.org/
GDA agza-döwletleriniň ýaş liderleriniň "Sanly hyzmatdaşlygy" Halkara konwenti – RF we Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň hereket edýän agza-ýurtlarynda ýaşaýan 8-11 synp okuwçylar, talyplar, ýaş alymlar, inženerler we it-hünärmenler, startaperler we telekeçiler (taslamanyň niýetlenen auditoriýasy) üçin durmuş bilim beriş çäresi.
Konwentiň spikerleriniň we gatnaşyjylarynyň ýerleşýän ýerleri:
Russiýa Federasiýasy (85 sebit – RF subýektleri, şol sanda: 22 respublika, 9 ülke, 46 welaýat, 3 federal derejeli şäher, 1 awtonom welaýaty, 4 awtonom okruglary), Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň (GDA) hereket edýän we assosiirlenen agzalary: Belarusiýa Respublikasy, Gazagystan Respublikasy, Gyrgyzystan Respublikasy, Özbegistan Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Moldowa Respublikasy, Ermenistan Respublikasy, Azerbeýjan Respublikasy, Türkmenistan, Ukraina.
   Halkara konwenti 2021-nji ýylyň dowamynda yzygiderli amala aşyrylýan birnäçe tapgyrlardan durýar:
   1
   15-nji iýundan
   bilim beriş maksatnamasy, pre-akselerator,
   2
   nji awgust
   hakaton
   3
   22-nji iýundan
   06-nji sentýabr

   onlaýn-akselerator
   4
   21-23-nji oktýabr
   taslamalaryň "wirtual sergisi" bilen sanly forum, GDA ýurtlary üçin IT-çözgütleriň "Sanly nominasiýa" halkara sylagy.
   Hakatonyň we akseleratoryň tehnologiki trekleri
   sanlylaşdyrmanyň we zowwam sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň täsiri astynda täze dünýä bazarlarynyň döremegini görkezýän 27 trekler:
   FinTech, EdTech, FashionTech, AgroTech, Creative Industries,
   HealthTech/MedTech, FoodTech, MarTech (Marketing and Communications),
   LifeTech, RetailTech, TravelTech and Tourism, Industrial/PipeInsustryTech,
   Robotics, GameDev, AI and Cyber andDataScience, HRtech, Transport and Mobility, PetTech, EcoTech, ArtTech, SocialTech, AntiCovid, CultureCode, BuildTech, EngineeringTech, Biomedtech, CityTech.
   Konwentiň meseleleri:

   • GDA ýurtlarynyň bazarlarynda sarp edijiler tarapyndan isleg bildirilýän taýýarlygyň dürli tapgyrlarynda sanly tehnologiýalar bilen taslamalary döretmek üçin bilim beriş maksatnamasy.
   • GDA innowasion, sanly we tehnologiki ösüşiniň kommunikasiýa liderleri.
   • Täze tehnologiýalar, täze bazarlar, sanly tehnologiýalar boýunça ekspertizany alyş-çalyş etmek.
   • GDA ýurtlarynyň ykdysadyýetine çözgütleri girizmek bilen sanly taslamalary işläp taýýarlaýjylaryň milliara, döwlet toparlaryny döretmek.
   • GDA innowasion infragurluşlarynyň subýektlerine (işewürlik-inkubatorlaryna, akseleratorlaryna, tehnologiki merkezlerine, durmuş innowasiýalar merkezine we beýl.) halkara baragçylaryň, toparlaryň, taslamalaryň "softlending" maksatnamasy.
   • Ylmy-tehnologiki ösüşi berkitmek üçin "sanly hyzmatdaşlygy" üçin iň gowy tejribe hökmünde ýokary tehnologiki taslamalaryň (şol sanda durmuş innowasiýalarynyň) – sanly önümleriň, hyzmatlaryň, platformalaryň gözlegi.
   • Sanly ýokary tehnologiki taslamalary ösdürmek bilen hyzmatdaşlaryň we maksatlaýyn auditoriýanyň arasynda ekoulgam hyzmatdaşlygyny ösdürmek.
     Konwentiň çäginde GDA ýurtlary üçin "Sanly nominasiýa" – işewürlikde täze sanly tehnologiýalary ulanýan taslama toparlary üçin GDA Sanly ösüşi boýunça Komitetiniň garaşsyz sylagy bolan IT-çözgütleriniň halkara sylagyny gowşurmak dabarasy geçiriler. Sylag dürli tapgyrlarda ýokary tehnologiki taslamalary bolan kompaniýalara beriler, sanly transformasiýa çygrynda keýsler üçin beriler. "Sanly sylagyň" dalaşgärleri GDA Sanly ösüşi boýunça Komiteti tarapyndan ornaşdyrylmaga maslahat berilýän taslama hökmünde esasy derejäni alarlar we "Iň gowy digital-tejribe" grifini alarlar.
     Konwentiň taslamalarynyň wirtual sergisi – GDA sanly transformasiýanyň hemişelik hereket edýän sanly nowigatory we keýsleriniň sudury. Görnüşiň aýratynlygy – onlaýn tekje 3d-nusgalar we önümiň hakyky "synagdan geçirijileri" tarapyndan wideo-synlary bilen doldurylýar. Taslamalaryň wirtual sergisi 2021-nji ýylyň sentýabrynda ilkinji gezek işläp başlar we öňde barýan wajyp taslamalary bilen yzygiderli doldurylar.
     Konwentiň bilim beriş maksatnamasynyň temalary:

     • "Ýedinorog bol" – pre-seed-den GDA bazarlaryna çenli innowasiýanyň gurallary
     • Hakatonlaryň mekdebi – öz hakatony nähili guramaly we geçirmeli
     • Dünýädäki tehnologiki trendler we trendwotçingler
     • Täze bazar we ýedinoroglaryň kluby
     • LifeTech – jemgyýet üçin tehnologiýalar, durmuş innowasiýalary, durmuş telekeçiligi we impact investing
     • "Öwrenmegi nädip öwrenmeli" – liderler we ýaş alymlar üçin softskills
     • Startap üçin aň aýratynlygy – steýkholderler, AU görnüşleri, işleri, startapyň tapgyrlary boýunça AU-SWOT
     • Kiberhowpsuzlyk we sanly suwerenitet – internetden peýdalanjy hökmünde gündelik soraglardan täze CyberTech bazary üçin täze tehnologiýalary we startaplary işläp taýýarlamaga çenli
     • Russiýanyň milli taslamalary – startaplary we ýokary tehnologiki işewürligi goldamagyň çäreleri, Russiýanyň we GDA ýaş alymlary üçin mümkinçilikler
     • GDA liderleri üçin Softskills – gepleşikleri alyp barmak we işewürlik-jedellerini dolandyrmak, taým-menejment
     • Uniwersitetde seniň startapyň
     • Digital taslamalary we innowasion marketingi
     • Russiýada we GDA innowasiýa infragurluşy we telekeçiligi goldamak – pre-seed-den eksporta-tapgyryna çenli nirä gitmeli
     • FinTech we maliýe sowatlylygy
     • Taslama üçin serişdeleri nireden almaly – çeşmeleriň matrisasy we algoritmler
     • Startapyň ýunit ykdysadyýeti
      #DIGITALCIS #ЦИФРОВОЕПАРТНЕРСТВО #ЛИДЕРЫСНГ #CISLEADERS
      #ЦИФРОВОЕРАЗВИТИЕСНГ #СТАНЬЕДИНОРОГОМ
      #DIGITALCIS #SANLYHYZMATDAŞLYGY # GDALIDERLERI #CISLEADERS
      #GDASANLYÖSDÜRMEGI #ÝEDINOROGBOL
      Halkara konwentiň ähli tapgyrlaryna gatnaşmak – mugt.

      Gatnaşyjylar islendik tapgyrda ýazylyp we islegine görä her bir tapgyra goşulup bilýär.

      Taslamanyň çäginde çärelere gatnaşyk distansion görnüşde – gatnaşyjynyň (maksatlaýyn toparyň) onlaýn-gurşawa çykmagy bilen amala aşyrylar.
      Konwente ýazylmak DIGITALFORMAT.ORG salgy boýunça Internet torunda açyk.