Garaşsyz Döwletler Arkalaşygyna agza döwletleriniň ýaş liderleriniň «Sanly hyzmatdaşlyk» halkara sanly maslahaty
«GDA-nyň ykdysady ösüşi üçin Iş Merkezi» assosiasiýasy, GDA-nyň sanly ösüş komiteti Prezident Grantlar Gaznasynyň we GDA-nyň ýerine ýetiriji komitetiniň goldawy bilen 2021-nji ýylyň 15-nji iýunyndan 10-njy oktýabry aralygynda GDA-nyň agza ýurtlarynyň ýaş liderleriniň «Sanly hyzmatdaşlyk» http://digitalformat.org/ halkara maslahatyny geçirýär.
«Sanly hyzmatdaşlyk» GDA halkara maslahaty bu Russiýa Federasiýasynda we Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň doly agza ýurtlarynda (taslamanyň göz öňünde tutulan diňleýjileri) ýaşaýan 8-11-nji synp okuwçylary, talyplar, ýaş alymlar, inženerler we IT hünärmenleri, başlangyç işewürlik (startup) we telekeçiler üçin jemgyýetçilik bilim çäresi.
География спикеров и участников Конвента:
 • Federasiýasy (85 sebit - Russiýa Federasiýasynyň subýektleri, şol sanda: 22 respublika, 9 kiçi sebit, 46 etrap, federal derejeli 3 şäher, 1 awtonom sebit, 4 awtonom etrap), Russiýa
 • Garaşsyz döwletler arkalaşygynyň (GDA) doly we baglanyşykly agzalary: Belarus Respublikasy, Gazagystan Respublikasy, Gyrgyzystan Respublikasy, Özbegistan Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Moldowa Respublikasy, Ermenistan Respublikasy, Azerbaýjan Respublikasy, Türkmenistan, Ukraina.
   Halkara maslahat 2021-nji ýylyň dowamynda yzygiderli durmuşa geçirilýän birnäçe tapgyrdan ybarat:
   1
   15-nji iýundan başlap
   bilim programmasy, öňünden tizlendiriji
   2
   Awgust arasynda
   hakaton
   3
   22-nji iýundan - 06-nji sentýabr arasynda
   onlaýn tizlendiriji
   4
   21-23-nji oktýabr arasynda
   taslamalaryň «wirtual sergisi» arkaly sanly forum, GDA ýurtlary üçin IT çözgütleriniň «Sanly dalaşgärlik» halkara baýragy.
   Hakatonyň we tizlendirijiniň tehnologiki ugurlary
   sanlylaşdyrmagyň we ahyrky sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň täsiri astynda täze dünýä bazarlarynyň emele gelmegini görkezýän 27 ugur:
   FinTech, EdTech, FashionTech, AgroTech, Creative Industries, HealthTech/MedTech, FoodTech, MarTech (Marketing&Communications), LifeTech, RetailTech, TravelTech&Tourism, Industrial/PipeInsustryTech, Robotics, GameDev, AI&Cyber&DataScience, HRtech, Transport&Mobility, PetTech, EcoTech, ArtTech, SocialTech, AntiCovid, CultureCode, BuildTech, EngineeringTech, Biomedtech, CityTech.
   Maslahatyň maksatlary:

   • GDA bazarlarynda sarp edijileriň islegini göz öňünde tutup taýýarlygyň dürli tapgyrynda sanly tehnologiýalar bilen taslamalary döretmek üçin bilim maksatnamasy.
   • GDA-nyň täzelikçi, sanly we tehnologiki ösüş liderleriniň aragatnaşygy.
   • Täze tehnologiýalar, täze bazarlar, sanly tehnologiýalar barada hünärmenleriň pikir alyş-çalşy.
   • GDA ýurtlarynyň ykdysadyýetlerinde çözgütleri durmuşa geçirmek arkaly sanly taslamalary düzýänleriň halkara, ýokary derejeli toparlaryny döretmek.
   • GDA-nyň innowasiýa infrastrukturasy (işewürlik inkubatorlary, tizlendirijiler, tehno-seýilgähler, sosial täzelikçi merkezler we ş.m.) boýunça halkara gözlegçileriň, toparlaryň, taslamalaryň «ýeňilleşdirmek» maksatnamasy.
   • Ylmy we tehnologiki ösüşi güýçlendirmek üçin ýokary tehnologiýaly taslamalary (şol sanda sosial innowasiýalar) «sanly hyzmatdaşlyk» üçin iň oňat tejribe hökmünde - sanly önümler, hyzmatlar, platformalar gözlemek
   • Sanly-ýokary tehnologiýa taslamalaryny ösdürmekde hyzmatdaşlaryň we göz öňünde tutulan diňleýjileriň arasynda hyzmatdaşlygyň ekosistemasyny ösdürmek.
    Maslahatyň çäginde ilkinji gezek GDA ýurtlary üçin "Sanly dalaşgärlik" üçin IT çözgütleriniň halkara baýragy, işewürlikde täze sanly tehnologiýalary ulanýan taslama toparlary üçin GDA-nyň Sanly Ösüş Komitetiniň garaşsyz baýragy, gowşurylar. Baýrak, dürli tapgyrlarda ýokary tehnologiýaly taslamalary bolan kompaniýalara, sanly üýtgeşmeler pudagyndaky işleri üçin berler. «Sanly baýraga» dalaşgärler GDA-nyň Sanly ösüş komiteti tarapyndan durmuşa geçirmek üçin maslahat berlen taslamalar hökmünde aýratyn dereje we «Iň oňat sanly tejribe» belligini alarlar.
    Maslahatyň taslamalarynyň wirtual sergisi hemişelik sanly nawigator we GDA ýurtlarynda sanly üýtgeşmeleriň ýagdaýynyň kartasydyr. Formatyň aýratynlygy, onlaýn serginiň önüminiň hakyky «synagçylar» tarapyndan 3d syn we wideo synlary bilen doldurylmagydyr. Taslamalaryň wirtual sergisi ilkinji gezek 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan başlar we häzirki döwrebap taslamalar bilen dowamly täzelener.
       Maslahatyň bilim temasynyň meýilnamasy:

       • «Ýeke şahaly at (unicorn) bolmak» - ilki başdaky maýa goýumlaryndan başlap GDA bazarlaryna çenli innowasiýa gurallary
       • Hakaton mekdebi - hakatony nädip gurnamak we özüň nädip geçirmeli
       • Dünýädäki tehnologiki ugurlar we ugurlaryň yzarlanmagy
       • Täze bazarlar we «ýeke şahly atlaryň» gurnagy
       • LifeTech - jemgyýet üçin tehnologiýalar, sosial innowasiýa, sosial telekeçilik we impact investing (täsirli maýa goýumlary)
       • «Öwrenmegi nädip öwrenmeli»ş liderler we ýaş alymlar üçin softskill (sosial ukyplar)
       • Başlangyç telekeçilik üçin intellektual eýeçilik - paýdarlar, IE görnüşleri, kadalar, başlangyç işewürlik tapgyry boýunça IS-SWOT
       • Kiberhowpsuzlyk we sanly özygtyýarlylyk - internet ulanyjysynyň ornundaky gündelik meselelerden başlap, täze CyberTech bazary üçin täze tehnologiýalary we başlangyç işewürligi ösdürmäge çenli
       • Russiýadaky milli taslamalary, başlangyç işewürligi we ýokary tehnologiýasy bolan kärhanalary goldamak çäreleri, Russiýada we GDA ýurtlaryndaky ýaş alymlar üçin mümkinçilikler
       • GDA liderleri üçin softskill (sosial ukyplar), gepleşikleri alyp barmak we iş gapma-garşylyklaryny dolandyrmak, wagt dolandyryşygy
       • Uniwersitetde senin başlangyç işewürligiň
       • Sanly taslamalar we innowasion marketing
       • Russiýada we GDA-da innowasiýa we telekeçiligi goldamak üçin infrastruktura - ilki başdaky maýa goýumlardan öňkiden başlap eksporta çenli taslama bilen nirä barmaly
       • FinTech we maliýe sowatlylygy
       • Taslama üçin çeşmeleri nireden almaly - çeşmeleriň matrisasy we algoritmler
       • Başlangyç işewürligiň bölüm ykdysadyýeti
        #DIGITALCIS #SANLYHYZMATDAŞLYK #GDALIDERLERI #CISLEADERS
        #GDASANLYÖSÜŞI #ÝEKEŞAHLYATBOLMAK
        Halkara maslahatyň ähli tapgyrlaryna gatnaşmak mugt.

        Gatnaşyjylar, islendik tapgyra ýazylyp, isleglerine görä islendik tapgyra goşulyp bilerler.

        Taslamanyň çägindäki wakalar, gatnaşyjylaryň (göz öňünde tutulan toparlaryň) onlaýn gurşawa girmek arkaly uzakdan tärde amala aşyrylar.
        Maslahata ýazylyş internet üsti bilen DIGITALFORMAT.ORG adresi arkaly açyk.